पूर्व अध्यक्ष सम्मान कार्यक्रम - RAC Birtamode

2074-11-12 / 2018-02-24  |  
Venue : Futsal, Birtamode
Type : HOSTED

Objectives:

पूर्व अध्यक्षको अनुभवन लिनु

Beneficiaries:

क्लवको गत विगतका चुनाैती तथा अवसर

Project Detail


सम्मान कार्यक्रमबाट गत विगतका कार्यहरु र अागामि दिनहरुमा गर्न सक्ने कार्यहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त । 

Additional Photos


"My Rotaract" lets you help stay connected with all the rotaract activities as well as other activities to stay updated with all the rotaractivity.

  • Showcasing club projects
  • Contacting the rotaractors in a simpler way
  • Know about the latest Rotaract events
  • Emergency blood search
  • Stay updated with all the rotaractivities